Regulaminy

Regulamin zakupu i korzystania z pakietów/karnetów zabiegowych na serię zabiegów

 

Definicje

 1. Pakiet zabiegowy – zestaw specjalnie skomponowanych zabiegów kosmetologicznych, które nie podlegają wymianie na inne zabiegi lub towary oferowane w Gabinet  Femininity.
 2. Karnet zabiegowy – inna nazwa dla Pakietu zabiegowego.
 3. Pacjent – osoba, która zakupiła lub otrzymała Pakiet zabiegowy.
 

Ważność Pakietu zabiegowego

 1. Pakiety zabiegowe są ważne przez okres: 12 miesięcy dla zabiegów laserowych i 6 miesięcy dla pozostałych zabiegów. Po upływie tego terminu tracą ważność.
 2. Niewykorzystany pakiet lub jego niewykorzystana część przepada z chwilą wygaśnięcia terminu ważności pakietu.
 3. Pakiety zabiegowe nie podlegają przedłużeniu ani zwrotowi.
 

Zakup i płatności

 1. Zakup Pakietu zabiegowego możliwy jest osobiście w Gabinecie Femininity, za pośrednictwem maila lub poprzez stronę internetową femininity.pl
 2. Istnieje możliwość zakupu Pakietu w systemie ratalnym.
 3. Ceny zabiegów w ramach Pakietu ustalane są na podstawie cennika i nie łączą się z innymi promocjami.
 4. Pacjent może dokonać dopłaty do zakupionego wcześniej Pakietu w celu poszerzenia zakresu usług, z których chce skorzystać.
 

Rezerwacja zabiegów

 1. Rezerwacja terminu na zabiegi zawarte w Pakiecie zabiegowym powinna być uprzednio dokonana telefonicznie 733 190 120 lub mailowo gabinetfemininity@gmail.com
 2. Pacjenta obowiązuje regulamin umawiania/rezerwacji wizyt w Gabinet Femininity.
 3. Podczas rezerwacji wizyty Pacjent zobowiązany jest poinformować recepcję o posiadaniu Pakietu zabiegowego.
 4. W przypadku braku anulowania rezerwacji na 24h przed umówionym terminem, zabieg wchodzący w skład Pakietu uznany zostaje za zrealizowany.
 

Wykorzystanie Pakietu zabiegowego

 1. Zabiegi zawarte w Pakiecie nie podlegają wymianie na inne zabiegi lub środki pieniężne.
 2. Jeśli z przyczyn zdrowotnych Pacjent nie może kontynuować zabiegów, Pakiet może być przeniesiony na inną osobę za jego zgodą.
 

Regulamin

 1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią Pakietu zabiegowego.
 2. Pacjent oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje go w całości w chwili zakupu Pakietu.
 

Postanowienia końcowe

a. Gabinet Femininity zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Zakupu i Korzystania z Pakietów/Karnetów Zabiegowych na Serię Zabiegów. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna w Gabinet Femininity oraz na stronie internetowej femininity.pl

b. W przypadku zmiany regulaminu, Pacjent zostanie poinformowany o zmianach telefonicznie lub poprzez elektroniczną formę komunikacji.

c. W przypadku sporu wynikłego z zakupu i korzystania z Pakietów/Karnetów Zabiegowych, strony będą dążyć do rozwiązania go drogą negocjacji i ugody.

d. W przypadku niemożliwości rozwiązania sporu drogą negocjacji, strony poddają się właściwości sądu polubownego lub sądu właściwego dla siedziby Gabinetu Femininity.

e. Gabinet Femininity nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikłe z korzystania z Pakietów/Karnetów Zabiegowych.

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania i obowiązuje wszystkich Pacjentów korzystających z Pakietów/Karnetów Zabiegowych w Gabinet Femininity.

 

Regulamin programu lojalnościowego w Gabinet Femininity 

 

Program Lojalnościowy

1.1. Gabinet Femininity (dalej zwany „Gabinetem”) prowadzi Program Lojalnościowy, który umożliwia Pacjentom korzystanie z rabatów przy polecaniu usług Gabinetu innym osobom.

 1. 1.2. Każdy Pacjent Gabinetu otrzymuje swój imienny kod QR, który będzie wykorzystywany w ramach Programu Lojalnościowego.

 

Warunki korzystania z Programu Lojalnościowego

2  2.1. Osoba polecona przez Pacjenta, która skorzysta z usługi Gabinetu „podczas pierwszej wizyty” o wartości powyżej 250 zł i przedstawi kod QR, otrzymuje rabat w wysokości 20% na wybraną usługę.

     2.2. Pacjent, który polecił Gabinet i którego kod QR został wykorzystany przez poleconą osobę, również otrzymuje rabat w wysokości 20% na wybraną usługę. Pacjent zostanie powiadomiony o tym poprzez wiadomość sms. 

     2.3. Pacjent, który polecił Gabinet może wykorzystać rabat w dowolnym momencie, nie ma ograniczeń co do terminu czy liczby polecanych osób.

     2.4. Rabaty sumują się, gdy Pacjent poleci Gabinet więcej niż jednej osobie.

     2.5. Program Lojalnościowy nie ma ustalonego terminu zakończenia i jest ważny do odwołania przez Gabinet Femininity.

     2.6. Naliczony rabat nie może być wymieniony na środki pieniężne w części ani w całości, nie może również zostać przekazany innej osobie.

 

Zmiana terminu lub odwołanie wizyty

3. 3.1. Pacjent może dokonać zmiany terminu lub odwołania umówionej wizyty w Gabinet Femininity, jednak musi to zrobić nie później niż 24 godziny przed zarezerwowanym terminem wizyty.

    3.2. Zmiana terminu lub odwołanie wizyty po upływie 24 godzin przed planowaną wizytą Pacjent utracił prawa do rabatu, zgodnie z „Regulamin rezerwacji wizyt” obowiązującym w Gabinet Femininity.

 

Wyłączenia z promocji

4. 4.1. Promocja Programu Lojalnościowego nie obowiązuje w przypadku zabiegów iniekcyjnych, które są oferowane przez Gabinet Femininity.

 

Postanowienia końcowe

5. 5.1. Gabinet Femininity zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia Programu Lojalnościowego w dowolnym momencie, z odpowiednim powiadomieniem Pacjentów.

    5.2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy między Pacjentem a Gabinetem Femininity.

    5.3. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikających z udziału w Programie Lojalnościowym, obowiązują postanowienia prawa polskiego i właściwy sąd powszechny.

 

Ochrona danych osobowych

 6. 6.1. Gabinet Femininity zobowiązuje się do ochrony prywatności danych osobowych Pacjentów. Dane osobowe gromadzone w ramach Programu Lojalnościowego są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności Gabinetu Femininity.

 

Zmiany regulaminu

 1. 7.1. Gabinet Femininity zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym   regulaminie Programu Lojalnościowego. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Gabinetu femininity.pl

  7.2. Zmiany regulaminu będą obowiązywać od daty ich opublikowania na stronie internetowej Gabinetu femininity.pl.  Pacjenci będą informowani o wprowadzonych zmianach na swoje adresy e-mail lub poprzez inne dostępne środki komunikacji.

   

Kontakt

 1. 8.1. W przypadku pytań, wątpliwości lub zgłoszenia dotyczącego Programu Lojalnościowego, Pacjenci mogą skontaktować się z Gabinetem Femininity za pomocą podanych na stronie internetowej Gabinetu danych kontaktowych.

 

Niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego Gabinetu Femininity obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej Gabinetu i stanowi podstawę uczestnictwa Pacjentów w Programie Lojalnościowym.Regulamin zakupu vouchera

 

Informacje ogólne:

 1.Voucher można zakupić osobiście w Gabinecie Femininity, al. Marcina Kromera 25 c, 51-169 Wrocław, drogą mailową lub kontaktując się z Recepcją, albo poprzez stronę internetową: www.femininity.pl, pod numerem telefonu 733 190 120  lub adresem e-mail: gabinetfemininity@gmail.com.

 2.Voucher zawiera następujące informacje:

  a) Imię i nazwisko osoby, dla której został zamówiony (ewentualnie wystawiony in blanco).

  b) Treść: wybrany rodzaj zabiegu zgodnie z przedstawioną ofertą lub kwotą, która jest wartością Vouchera.

  c) Termin ważności: 12  miesięcy od daty wystawienia.

  d) Kontakt do Gabinetu, aby Osoba Obdarowana mogła potwierdzić i ustalić termin wykorzystania Vouchera.

 

Warunki zakupu

1. Voucher można zamówić telefonicznie kontaktując się z recepcją Gabinetu lub adresem e-mail gabinetfemininity@gmail.com, lub poprzez stronę internetową: www.femininity.pl      2. Po złożeniu zamówienia należność za zakupiony Voucher można uregulować osobiście gotówką lub kartą kredytową, online poprzez stronę internetową i udostępniony tam system płatności online.

3. W tytule przelewu należy wpisać: „Voucher…”.

4. Zakupiony Voucher zostanie wysłany na wskazany adres po uregulowaniu należności gotówką, kartą kredytową lub w formie przelewu BLIK.

 5. Standardowo Voucher zapakowany jest w elegancką kopertę.

 

Warunki realizacji Vouchera:

 1.Obdarowana osoba po otrzymaniu Vouchera dokonuje rezerwacji terminu, stosując się do obowiązującego regulaminu umawiania/rezerwacji wizyt w Gabinet Femininity. 

 2.W celu umówienia się na wizytę należy skontaktować się z Gabinet Femininity maksymalnie 3 tygodnie przed końcem ważności Vouchera.

 3.Voucher traci ważność, jeśli Pacjent zarezerwował termin wizyty i nie stawił się w Gabinecie w umówionym terminie bez wcześniejszego (min. 24 h przed wizytą) powiadomienia.

 4.Rodzaj zabiegu wykupionego poprzez Voucher można zamienić na inny zabieg o tej samej wartości. Istnieje również możliwość dopłaty.

 5.Voucher nie jest wymienialny na środki pieniężne w całości ani w części i nie może zostać zwrócony.

 6.Voucher nie może być zrealizowany na zakup kosmetyków dostępnych w Gabinecie.

 7.Voucher nie jest ściśle związany z nazwiskiem osoby, dla której był zakupiony. Może być przekazany innej osobie do wykorzystania.

 8.Gabinet Femininity nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie Vouchera.

 9.Ewentualne zapytania dotyczące realizacji vouchera należy kierować do recepcji, która udzieli wszelkich niezbędnych informacji.

 

Postanowienia końcowe:

 1.Gabinet Femininity zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu zakupu Vouchera w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą miały wpływu na wcześniej zakupione Vouchery.

 2.Wszelkie spory wynikłe w związku z zakupem i realizacją Vouchera będą rozstrzygane przez właściwe sądy na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 3.Niniejszy regulamin obowiązuje od daty opublikowania i dotyczy wszystkich zakupów Voucherów w Gabinet Femininity.

 

Zakupem Vouchera potwierdzam, że zapoznałem się z powyższym regulaminem i akceptuję jego postanowienia.Regulamin rezerwacji wizyt w gabinet Femininity 

 

Umawianie wizyt

1.1. Pacjent ma możliwość umówienia wizyty w Gabinet Femininity poprzez aplikację Booksy lub kontakt telefoniczny bezpośrednio z gabinetem.

1.2. Rezerwacje terminów na zabiegi i konsultacje wymagają uiszczenia zadatku w wysokości 100 zł, który zostanie odliczony od całkowitej kwoty usługi po jej wykonaniu. Pacjent zostanie poinformowany o zadatku przed umówieniem wizyty.

1.3. Pacjent zobowiązany jest do uiszczenia zadatku najpóźniej w czasie 24 godzin od dokonania rezerwacji terminu. Brak wpłaty zadatku powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

1.4. Pacjent ma możliwość zmiany daty lub godziny umówionej wizyty najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem zabiegu. W takim przypadku zadatek zostanie zachowany na poczet kolejnej wizyty lub zwrócony Pacjentowi na jego życzenie.

1.5. Jeśli Pacjent nie dokona zmiany lub anulacji zarezerwowanego terminu, kolejna rezerwacja będzie możliwa po uiszczeniu zadatku w wysokości 100 zł.

Przypomnienie o wizycie

2.1. Podczas umawiania wizyty, Pacjent wyraża zgodę lub nie na otrzymywanie przypomnień o rezerwacji wizyty  24 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem w formie wiadomości SMS.

Punktualność

3.1. Pacjent zobowiązany jest przybyć na umówioną wizytę punktualnie. W przypadku spóźnienia, Gabinet zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania planowanej usługi, jeśli osiągnięcie pożądanego efektu nie będzie możliwe w skróconym czasie. W takiej sytuacji Gabinet zachowa wcześniej wpłacony zadatek przez Pacjenta.3.2. Jeśli wykonanie usługi opóźni się z winy Gabinetu, usługa nie zostanie skrócona.

Przepisanie zadatku

4.1. Gabinet dopuszcza możliwość przepisania zadatku i skorzystanie z terminu umówionej wizyty na inną osobę, jeśli odwołanie rezerwacji nie jest możliwe z powodu niedotrzymania terminu 24 godziny. W takiej sytuacji personel Gabinetu może zaproponować wykonanie usługi dostosowanej do potrzeb kolejnej osoby za jej zgodą i po wstępnej, telefonicznej konsultacji.

Niemożliwość wykonania usługi

5.1. W przypadku niemożliwości wykonania danej usługi z powodu okoliczności, których Gabinet Femininity nie mógł przewidzieć i za które nie ponosi odpowiedzialności, zadatek może zostać zwrócony lub przepisany na poczet kolejnej umówionej wizyty.

Postanowienia ogólne

6.1. Powyższe przepisy regulaminu umawiania / rezerwacji wizyt w Gabinet Femininity zostały ustalone w oparciu o art. 394 Kodeksu cywilnego, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami.

6.2. Gabinet Femininity zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany daty umówionego terminu wizyty w przypadku wystąpienia okoliczności losowych, od nich niezależnych. W takiej sytuacji zadatek zostaje zachowany i przechodzi na poczet następnej umówionej wizyty w innym terminie.

 

Niniejszy regulamin reguluje proces umawiania i rezerwacji wizyt w Gabinet Femininity. Pacjent, korzystając z usług Gabinetu, akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania powyższych postanowień regulaminu.